Сучасний світ неможливо уявити без налагодження співпраці між державами і інтеграційних процесів у всіх сферах суспільного життя. Вища освіта в сучасному світі стає все більш відкритою для всіх і не обмежується кордонами тієї чи іншої країни. Сьогодні неможливо уявити європейського викладача, дослідника, який би не співпрацював з іноземними колегами.

Вища освіта в Україні впродовж останнього десятиліття знаходиться у стані безперервного вдосконалення і модернізації. Рушійними силами процесів, що відбуваються у вищій школі, є її прагнення до оновлення та прагнення увійти до загальноєвропейського освітнього простору.

Відділ міжнародних зв’язків - структурний підрозділ університету, основною функцією якого є організація міжнародного співробітництва університету із закордонними освітянськими, науковими закладами, медичними асоціаціями, провідними фахівцями.

У своїй діяльності відділ керується Законом України “Про вищу освіту”, Указами президента, рішеннями Верховної Ради, постановами Кабінету Міністрів, наказами та іншими нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти України, Статутом університету, документами, які регламентують питання вищої освіти та міжнародної співпраці, Положенням про вищу школу, Положенням про відділ міжнародних зв'язків, посадовими інструкціями співробітників відділу та правилами внутрішнього розпорядку університету.

Відділ міжнародних зв’язків здійснює планування та організацію співпраці із закордонними вищи­ми навчальними закладами, науковими установами та асоці­аціями, вченими, викладачами та посадовими особами, що включають:

- методичне керівництво та контроль за підготовкою та укла­данням угод про співпрацю між університетом, його структурними підрозділами та відповідними структурами закордонних ви­щих навчальних закладів та установ;

- організація роботи щодо запрошення та прийому закордонних вчених, викладачів та фахівців для участі в навчальному процесі університету;

- координування і сприяння викладачам та співробітникам університету в наукових стажуваннях у закордонних вищих на­вчальних закладах та установах;

- координування та організація навчання і стажування студен­тів у закордонних вищих навчальних закладах та організаці­ях.

Відділ розробляє:

- плани по встановленню та розвитку зв’язків із закордонни­ми вищими навчальними закладами та установами;

- проекти угод про співпрацю із закордонними вищими навчальними закладами та установами;

- пропозиції щодо організації та покращення міжнародної спів­праці університету;

- документацію по запрошенню закордонних фахівців для ви­кладацької роботи в університеті.

Відділ бере участь в:

- укладенні угод про співпрацю між університетом та закордонни­ми вищими навчальними закладами та установами;

- прийманні університетом закордонних вчених, викладачів, спе­ціалістів;

- листуванні із закордонними вищими навчальними заклада­ми й установами, вченими та фахівцями;

- науково-методичній співпраці із закордонними вищими на­вчальними закладами та установами.